13.6.07

"ಹೆಂಡತಿ"


ನವೀ-ಉವಾಚ: ಸಿಂಹವಾದರೇನು, ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಅಲ್ವೇ !!

1 comment:

Unknown said...

ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡಿಗ-ಕರ್ನಾಟಕಗಳ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬದ್ಧವಾದ ಬನವಾಸಿ ಬಳಗದ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗಿಗೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಕೊಡಿ. ವಿಳಾಸ:
http://enguru.blogspot.com

ಹುಡುಕಾಟ

Google

ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದರು