2.6.07

ನಿಜವಾದ ಜೀವನ

ಅರಿವೇ ಗುರು,
ಜ್ನಾನವೇ ಗುರಿ,
ಸಾಧನೆಯೇ ಗರಿ,
ಪರೋಪಕಾರವೇ ಸರಿ,
ಆತ್ಮದರ್ಶನವೇ ಸಿರಿ,
ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಸುರಿ.
-> ನವೀ.

No comments:

ಹುಡುಕಾಟ

Google

ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದರು