21.5.07

ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪಲಿತಾಂಶ"ಮುಖ್ಯ ಸುದ್ದಿ" [Headlines]: ಕರ್ನಾಟಕ 2007ರ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ. 50% ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
"ನವೀ-ಉವಾಚ": ಸ್ವಾಮಿ, ಮಿಕ್ಕ 50% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಿರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಖುಷಿಪಡಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಕಾಲೇಜ್ ಗೆ ಓದೋಕೆ ಬರತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ !

No comments:

ಹುಡುಕಾಟ

Google

ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದರು