25.5.07

ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ

"ಕನ್ನಡ", ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಿಂಚಿದೆ.
"ಕನ್ನಡ", ಈ ಪದದಲ್ಲೇ ಸಾವಿರ ಮಾತಿದೆ.
"ಕನ್ನಡ", ಈ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಅರ್ಥವಿದೆ.

ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯೋಣ. --> ನವೀ.

===================================
* Kannada is the third oldest language of India . (After . . . Sanskrit & Tamil)

* Kannada is 99.99% perfect - logically and scientifically. You speak what you write and vice versa.

* Kannada is as old as 2000 years.

* Kannadigas got 7 Gnana Peetha Awards . Look at other languages . . .
Hindi - 6, Telugu - 2, Malayalam - 3, Tamil - 2 ( Second one during 2005 )

* Shri VINOBA BHAVE called Kannada script as QUEEN OF WORLD SCRIPTS
- " Vishwa LipigaLa RaaNi -

* So called International language -- English does not have its own
Script. English is written in " ROMAN "

* So called National Language -- Hindi does not have its own script. Hindi is written in " Deva nagari "

* When Kaviraja Maarga was written . . ." kaaveriyinda ,
gOdaavarivaregirpa ... " by Amogha Varsha Nripathumga, English was in cradle & Hindi was not born at all.

* Kannada is the only Indian language for which a foreigner(Kittal) wrote a dictionary( Shabda Kosha)

* Ragale Saahithya can be seen only in Kannada which is of a rare and different kind of literature

* Kannada Chandassu (shatpadis) out pared all other languages

* Number of literature awards KUVEMPU got, was highest among any
Indian authors

2 comments:

Madhu said...

ಇದು ಹುಡುಕು ನೋಡಿ
http://www.yanthram.com/kn/

SNK Creation said...

This is a wonderful article, given me so much information on this, thanks to share this useful article with us. Buy Instagram Followers In Mumbai

ಹುಡುಕಾಟ

Google

ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದರು