21.5.07

ಎಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ

ನಮ್ಮ ಬುದ್ದಿ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ,
ಬಾವಿಯ ಕಪ್ಪೆಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸಮುದ್ರದ ಕಪ್ಪೆಯಾಗುವುದು ಓಳಿತು,
ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗುರಿತಿಸುಕೊಳ್ಳುವುದಕೆ,
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಮಿಂಗಲ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಬಾವಿಯ ಮೀನಾಗುವುದು ಓಳಿತು,

ಅಲ್ವೇ ?
--> ನವೀ.

No comments:

ಹುಡುಕಾಟ

Google

ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದರು